محل تبلیغات شما

مقاله در مورد استدلال های قرآن بر امکان معاد

مقاله در مورد استدلال های قرآن بر امکان معاد تعداد صفحه:7 فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:ﮔﺮﭼﻪ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﻫﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﯿﺎورﯾﻢ، وﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ -ﻻاﻗﻞ ﺑﺮاى ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اذﻫﺎن - ﺑﻪ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ از راه اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد، ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر آن اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ را ذﮐ .

دریافت فایل


بهترین سایت مقاله ,معاد ,ﻗﯿﺎﻣﺖ ,امکان ,قرآن ,مورد ,امکان معاد ,مورد استدلال منبع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
محتاج عشق سیاست روز دانلود آهنگ و سرگرمی پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان وبلاگ اقتصاد ناحیه یک ری هیچ خیلی بزرگ آموزش تخصصی زبان انگلیسی فروشگاه برای آقای الف